แสดงโครงการ #862

รหัสโครงการ862
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ
วงเงินงบประมาณ5000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ