แสดงโครงการ #863

รหัสโครงการ863
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ5000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ