แสดงโครงการ #885

รหัสโครงการ885
ชื่อโครงการจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ736372.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1507
คำอธิบายร่างขอบเขตของงาน สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
วันที่ประกาศ12-06-2023
Files1687320860.TOR12.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0301.0107.5/41
คำอธิบายราคากลาง สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
ราคากลาง740700.00
วันที่ประกาศ25-05-2023
Files1687320937.Price2.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.162
คำอธิบายจ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
วันที่ประกาศ05-07-2023
Files1689130476.050766.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ181
คำอธิบายงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
วันที่ประกาศ20-07-2023
Files1691374754.20.pdf