แสดงโครงการ #888

รหัสโครงการ888
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ889000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร อว 0601.2306/
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566
ราคากลาง879112.00
วันที่ประกาศ04-10-2022
Files1684139269.price oracle 2566.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร01/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ประกาศ04-10-2022
Files1683791629.post oracle 2566.pdf