แสดงโครงการ #890

รหัสโครงการ890
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ5000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ140
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศ18-05-2023
Files1684998940.5.pdf