แสดงโครงการ #900

รหัสโครงการ900
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ15000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ