ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 381 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
293งด.ร.๘๙/๖๐เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๖ เครื่อง21-08-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
292งธ115/2560ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมนาอบรมเชงปฏิบัติการ ฯ เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ19-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
291กน2475/2560ขอบเขตของงาน TOR โครงการอมรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรด้านกิจการบริหารงานกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
290งด.ร.๔๗/๖๑จ้างทำพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง05-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
289งด.๘๑/๖๑จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง20-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
288ศธ0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศ TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ BARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ Nisca28-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
287ศธ0518.09/พ.ทร.7.1ประกาศ TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom 28-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
286ศธ0518.09/พ.ทร.8.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 และสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 256019-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
285งช 718/2559ขอบเขตของงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 12 เครื่อง23-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
284กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่อ45 รอบคัดเลือก30-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา