ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 414 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
326อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ31-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
325อว 0601.23/จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)03-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
324อว 0601.23/จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 30-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
323อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)25-02-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
322อว 0601.23/ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ13-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
321ศธ0518.09/1672.1ประกาศ TOR งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป. จำนวน 1 ระบบ21-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
320อว 0601.23/ร่างประกาศประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบ RU Cyber Classrooms และ Courses On Demand เพื่อติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา จำนวน ๑ ระบบ29-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
319อว 0601.23/ขออนมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ02-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
318อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร30-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
317ศธ 0518.13/ พิเศษขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ04-07-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง