ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
380อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
379อว 0601.2306/ 02จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ08-10-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
378อว 0601.2307/ 62จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 30-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
377งค.13.4 /65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 24-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
376อว 0601.0102/งด.ร80ร่างเอกสารประกวดราคา29-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
37517/2564ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ ข อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น20-08-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
374อว 0601.23/56 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำบรรยายย้อนหลัง02-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
373งด.280/64ประกาศร่างเอกสารฯ08-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
372อว 0601.03/Ex.22-010ประกาศร่างขอบเขตของงาน09-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร
371อว0601.0102/งด.ร.113ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์23-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง