ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
92พิเศษปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น 118-11-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
93พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8 จำนวน 151 ตัว27-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
94งป.๙๕๐/๒๕๕๘ซื้อเครื่องถ่ายภาพนิ่งชนิดความเร็วสูงและคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด17-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
95งด.๑๖๕/๕๘การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)03-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
96สม. 036/2558ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน09-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
97งด.184/2559ร่างขอบเขตของงาน08-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
98งด.๑๙๕/๕๙ปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)23-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
99ศธ 0518.14/นว.253โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 1030-12-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
100งด.ร.27/2558ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U.Library and Learning Center) ๕ ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ หลัง18-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
101ศธ 0518.09/พ.ทร.๔.๑ประกาศร่าง TOR บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า24-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล