ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
241ศธ0518.09/พ.ทร.16.1ประกาศ TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า29-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
246ศธ0518.09/พ.ทร.113.1ประกาศ TOR จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP23-05-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
252ศธ0518.09/พ.ทร.143.1ประกาศ TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง31-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
255ศธ0518.09/พ.ทร.53.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย08-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
259ศธ0518.09/พ.ทร.72.1ประกาศ TOR จ้างทำแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 20,000 แผ่น รวมจำนวน 40,000 แผ่น30-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
265ศธ0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศ TOR จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom05-04-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
266ศธ0518.09/พ.ทร.235.1ประกาศ TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง12-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
269ศธ0518.09/พ.ทร.268.1ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร31-07-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
276ศธ0518.09/พ.ทร.267.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร10-08-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
282ศธ0518.09/พ.ทร.64.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ซองสีน้ำตาล08-08-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล