ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
141งด.496/59ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง18-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
9งด.510/58ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ27-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
332งด.569/2563จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง10-08-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
280งด.57/2560งานซ่อมแซมและติดตั้งท่อน้ำฝน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช16-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
182งด.58/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง05-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
80งด.656/58ร่างขอบเขตของงานจ้างตัดสูทสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ชุด10-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
268งด.66/60จ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 03-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
248งด.675/60ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด23-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
192งด.718/59ร่างขอบเขตของงาน สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์24-08-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
27งด.727/58งานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน26-02-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง