ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
310ศธ0518.09/พ.ทร.124.3ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๑ (ม.ร.๑)13-03-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
309งธ41/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)26-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
308งธ54/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ01-06-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
307งบส94/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ07-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
306งบส77/2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ18-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
305ศธ 0518.09/พ.ทร.99.3ประกาศ TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 256008-02-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
304ศธ 0518.09/พ.ทร.98.3ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256019-01-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
303งด.๗๙๑/๖๑จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำและกันสาด อาคารคณะบริหารธุรกิจ ๕ ชั้น16-05-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
302ศธ0518.09/พ.ทร.96.4ประกาศ TOR จ้างพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ14-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
301งน178.1/2560สัมมนาเชิงปฎิบัตการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระลลสาสนเทศแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ15-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา