ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
90งด.106/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ(ยิมเนเซี่ยม ๒)16-10-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
93พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8 จำนวน 151 ตัว27-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
94งป.๙๕๐/๒๕๕๘ซื้อเครื่องถ่ายภาพนิ่งชนิดความเร็วสูงและคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด17-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
92พิเศษปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น 118-11-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
109งส. พิเศษ/2558ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง24-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
102งด. 166/59ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒03-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
210งด.ร16/2559ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน 04-12-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
97งด.184/2559ร่างขอบเขตของงาน08-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
104งธ 4408/2558ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน16-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
100งด.ร.27/2558ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U.Library and Learning Center) ๕ ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ หลัง18-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง