ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
112งด.๑๗๘๙/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)18-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
113งด.๑๕๖๕/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)08-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
114ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 910-02-2016ยกเลิกกองคลัง
115ศธ 0518.35/481ซื้อเครื่องอัดหญ้าก้อน25-02-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
116ศธ 0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศร่าง TOR บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และ Barcode Printer ยี่ห้อ Printronix และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA23-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
117ศธ 0518.09/พ.ทร.63.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)22-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
118ศธ0518.09/พ.ทร.106.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง18-02-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
119พิเศษ/59ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ11-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
120รป.ม.188/2559ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลางจ้างเหมาค่าอาหารเย็น (โต๊ะจีน รวมค่าใช้สถานที่) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ09-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
121พิเศษขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ประจำปีงบประมาณ 255912-02-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง