ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
305ศธ 0518.09/พ.ทร.99.3ประกาศ TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 256008-02-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
310ศธ0518.09/พ.ทร.124.3ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๑ (ม.ร.๑)13-03-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
311ศธ0518.09/พ.ทร.110.3ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๖๑ (ม.ร.๑)20-02-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
312ศธ0518.09/พ.ทร.219.3ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร29-08-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
315ศธ0518.09/พ.ทร.219.9ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร02-11-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
318อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร30-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
321ศธ0518.09/1672.1ประกาศ TOR งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป. จำนวน 1 ระบบ21-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
336อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร23-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
351อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร24-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
355อว0601.17/พด.ทร.132.ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะหมึกพิมพ์และดรัม24-05-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล