ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
32งด.827/58ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (ลิฟท์สำหรับคนโดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน) จำนวน 7 ชั้น 7 ประตู16-03-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
194งด.829/59ร่างขอบเขตของงานการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง19-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
190งด.86/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร20-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
33งด.868/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร02-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
34งด.877/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช07-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
272งด.893/60ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ23-08-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
35งด.948/58จ้างปรับปรุงสระน้ำด้านคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 3 สระ23-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
195งด.พิเศษ/60ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและระบบสื่อสารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U. Library and Learning Center) ๕ ชั้น (กอ.)19-10-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
353งด.ร 115ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
329งด.ร 161/2563จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ11-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง