ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 131-140 of 463 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
335อว 0601.0116/1358จ้างปรับปรุงอาคารศรีนครพนม สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม10-09-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
334อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ28-09-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
333อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ28-09-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
332งด.569/2563จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง10-08-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
331อว 0601.0116/1264จ้างปรับปรุงอาคารพนมพ่อขุน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม 26-08-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
330อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)18-05-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
329งด.ร 161/2563จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ11-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
328งด.168/2563จ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี17-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
327งด.ร 173/2563จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน08-07-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
326อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ31-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์