ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 443 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
435อว0601.1901/พด0604/6งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน07-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
434อว 0601.2305/6669จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ15-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
433อว 0601.2306/66-21จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)21-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
432อว 0601.2307/044จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)19-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
431อว 0601.0102/งด.ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256713-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
430อว 0601.0102/งด.1971ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดผ้าม่าน งานการเงิน, งานงบประมาณ และงานธุรการ กองคลัง21-08-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
429อว0601.0102/งด.2102จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง 04-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
428อว 0601.0102/งด.1885ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
427-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
426-ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ26-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์