ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 381 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
353งด.ร 115ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
352งด.471/64จ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (วข.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน28-01-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
351อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร24-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
350อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe 1 ชุด01-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
349อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe 1 ชุด01-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
348อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ26-11-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
347อว 0601.0102/งด.815จ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (วข.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน02-04-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
346อว 0601.07/854จ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.)02-04-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
345สม 068/2564ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน16-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
344อว 0601.0102/งด.77จ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน 23-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง