ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 450 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
422-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
421อว 0601.0102/งด.1507ร่างขอบเขตของงาน สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 12-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
420อว 0601.2307/022ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256601-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
419อว0601.0102/งด.ร.222คุณลักษณะเฉพาะฯ22-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
418-จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
417อว 0601.0102/งด.990จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 21-02-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
416อว0601.0102/งด.ร.137จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง08-05-2023e-Biddingยกเลิกกองคลัง
415อว 0601.0102/งด.459ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 04-01-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
414อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ 14-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
413อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ27-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์