ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 414 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
386อว 0601.0102/งด.ร.19จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
385อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม19-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
384อว0601.0102/งด.1817ร่างขอบเขตของงานฯ10-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
383อว 0601.0102/งด.ร170รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน05-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
382อว0601.0102/งด.ร.168ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 01-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
381อว0601.0102/งด.ร.165จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
380อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
379อว 0601.2306/ 02จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ08-10-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
378อว 0601.2307/ 62จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 30-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
377งค.13.4 /65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 24-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์