ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
430อว 0601.0102/งด.1971ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดผ้าม่าน งานการเงิน, งานงบประมาณ และงานธุรการ กองคลัง21-08-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
429อว0601.0102/งด.2102จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง 04-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
428อว 0601.0102/งด.1885ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
427-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
426-ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ26-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
425อว 0601.0102/งด.ร171ประกวดราคาจัดซื้อชุดการเรียนการสอนศูนย์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
424อว 0601.13/1901ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (สม.) มหาวิทยาลัย-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด26-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
423อว 0601.0102/งด.159ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน22-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
422-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
421อว 0601.0102/งด.1507ร่างขอบเขตของงาน สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 12-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง