ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 414 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
376อว 0601.0102/งด.ร80ร่างเอกสารประกวดราคา29-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
37517/2564ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ ข อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น20-08-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
374อว 0601.23/56 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำบรรยายย้อนหลัง02-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
373งด.280/64ประกาศร่างเอกสารฯ08-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
372อว 0601.03/Ex.22-010ประกาศร่างขอบเขตของงาน09-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร
371อว0601.0102/งด.ร.113ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์23-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
370อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี13-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
369อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี25-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
368อว 0601.23/จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ14-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
367อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ11-01-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์