ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
4ศธ 0518.09/พิเศษประกาศร่าง TOR การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร23-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
6ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร30-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
7ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 255702-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
12ศธ 0518.09/75.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์23-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
17ศธ ๐๕๑๘.๐๙/พ.ทร.๘๔.๑ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)06-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
19ศธ 0518.09/86.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์21-01-2015e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
20ศธ 0518.09101.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง21-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
21ศธ 0518.09/พ.ทร.102.ประกาศ TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255720-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
25ศธ 0518.09/พ.ทร.124.ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)11-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
26ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255730-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล