ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 450 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
402อว 0601.2306/64จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ23-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
401อว 0601.2306/65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ11-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
400อว 0601.2307/055จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256619-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
399อว 0601.2305/5680จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ04-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
398อว 0601.2305/5681จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ04-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
397อว 0601.0102/งด.ร 22ซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช19-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
396อว 0601.23 / จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 214-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
395อว 0601.23/ จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
394อว 0601.23 /จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
393อว0601.0102/งด.ร.223จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 14-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง