ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 414 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
366อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ16-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
365อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ18-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
364อว 0601.2306/12รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ18-01-2022คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
363อว 0601.23/รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ22-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
362อว 0601.2301/งบ21รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ21-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
361งค.34.3 /65โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ16-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
360อว0601.17/พด.ทร.21.1ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์07-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
359อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด07-09-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
358อว0601.17/พด.ทร21.1ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์22-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
357อว 0601.0102/งด.1192งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)29-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง