ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 457 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
96สม. 036/2558ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน09-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
54งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ค่าที่พัก อาหารว่าง อาหารเย็น ค่าดนตรี17-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
55งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าอหารกลางวัน อาหารว่าง17-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
40ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๗22-04-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
35งด.948/58จ้างปรับปรุงสระน้ำด้านคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 3 สระ23-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
56งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าเช่ารถบัส23-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
38ศธ 0518.30/บพ.124/58TOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)28-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
39ศธ 0518.03/บพ.123/58TOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก)28-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
41ศธ 0519.09/75.7ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์06-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
44ศธ 0518.09/191.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์มพร้อมอุปกรณ์22-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล