ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 457 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
52ศธ0518.09/พ.ทร.265.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร30-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
53งส.พิเศษ/2558 โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 255815-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
54งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ค่าที่พัก อาหารว่าง อาหารเย็น ค่าดนตรี17-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
55งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าอหารกลางวัน อาหารว่าง17-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
56งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าเช่ารถบัส23-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
57งด.๑๒๖๑/๕๘ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
58งด.1262/58ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ๙ ชั้น ๑ หลัง22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
59งด.1283/58ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น หลังใหม่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
60งด.1291/58เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ (ยิมเนเซี่ยม 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
61งด.๑๒๕๐/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยวิธีกรณีพิเศษ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ ๘ ชั้น13-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง