ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
25ศธ 0518.09/พ.ทร.124.ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)11-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
26ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255730-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
28ศธ 0518.09/86.1ประกาศ TOR จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์21-01-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
29ศธ 0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศร่าง TOR ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ห้อง ONE STOP SERVICE03-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
31ศธ0518.09/พ.ทร.๑๔๙.๑ประกาศร่าง TOR การจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)19-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
41ศธ 0519.09/75.7ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์06-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
42ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255716-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
44ศธ 0518.09/191.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์มพร้อมอุปกรณ์22-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
45ศธ0518.09/พ.ทร.150.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17-03-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
47ศธ0518.09/พ.ทร.108.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว27-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล