ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
183งด. 66/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)01-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
279งด. 739/60ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD รอบลานพ่อขุนฯ ลานคณะศึกษาศาสตร์ และลานคณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 11-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
165งด. 749/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน01-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
278งด. 751/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD ประตู 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008 และประตูเดินเท้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด08-06-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
142งด. 808/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)23-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
201งด. 859/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)28-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
198งด. 886/2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร21-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
277งด. 900/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง09-08-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
72งด. ๑๕๑๗/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน26-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
125งด. ๑๕๖๗/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม)20-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง