ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 457 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
398อว 0601.2305/5681จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ04-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
399อว 0601.2305/5680จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ04-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
404อว 0601.2303/020จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ24-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
362อว 0601.2301/งบ21รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ21-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
459อว 0601.2301/ค09.01.จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
458อว 0601.23/ค09.01.17จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 2567 ผูกพัน 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
391อว 0601.23/770โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ 2)05-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
388อว 0601.23/647ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ23-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
389อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
374อว 0601.23/56 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำบรรยายย้อนหลัง02-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง