ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 450 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
392อว0601.0102/งด.ร.208จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑06-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
391อว 0601.23/770โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ 2)05-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
390อว.0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
389อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
388อว 0601.23/647ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ23-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
387-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ11-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
386อว 0601.0102/งด.ร.19จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
385อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม19-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
384อว0601.0102/งด.1817ร่างขอบเขตของงานฯ10-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
383อว 0601.0102/งด.ร170รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน05-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง