ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
64รป.ม.หม.รุ่นที่ 8ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางงานจัดซื้อ Public Administration Classic Readings ของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 จำนวน 300 เล่ม29-05-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
46งด.๑๑๗๑/๕๘ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน10-06-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
53งส.พิเศษ/2558 โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 255815-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
4852/2558ประกาศTORโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
4951/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
52ศธ0518.09/พ.ทร.265.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร30-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
111ศธ0518.09/พ.ทร.264.1ประกาศร่าง TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร01-07-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
51งด.1274/58งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์03-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
113งด.๑๕๖๕/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)08-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
61งด.๑๒๕๐/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยวิธีกรณีพิเศษ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ ๘ ชั้น13-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง