ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
62กน.25/2558ร่างขอบเขตงาน TORจัดซื้อชุดวอร์ม06-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
63งด.1249/58จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (แบบ มร.18)15-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
64รป.ม.หม.รุ่นที่ 8ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางงานจัดซื้อ Public Administration Classic Readings ของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 จำนวน 300 เล่ม29-05-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
65พิเศษ/2558ร่างขอบเขตงาน TORจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว10-08-2015e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
66งด.1463/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู8)17-08-2015คัดเลือกยกเลิกกองคลัง
67งด.1472/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น ๑18-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
68พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว10-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
69ศธ0518.09/พ.ทร.161.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น27-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
70งด.1498/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช21-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
71งด.1496/58สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน25-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง