ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
101ศธ 0518.09/พ.ทร.๔.๑ประกาศร่าง TOR บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า24-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
107ศธ 0518.09/พ.ทร.3.1ประกาศร่าง TOR บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom 24-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
108ศธ 0518.09/พ.ทร.1.1ประกาศร่าง TOR การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร18-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
110ศธ 0518.09/พ.ทร.16.3ประกาศร่าง TOR จ้างทำแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ18-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
111ศธ0518.09/พ.ทร.264.1ประกาศร่าง TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร01-07-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
116ศธ 0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศร่าง TOR บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และ Barcode Printer ยี่ห้อ Printronix และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA23-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
117ศธ 0518.09/พ.ทร.63.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)22-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
118ศธ0518.09/พ.ทร.106.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง18-02-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
134ศธ0518.09/พ.ทร.32.1ประกาศ TOR จัดซื้อเคร่ื่องพิมพ์ Line Printer13-05-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
139ศธ0518.09/พ.ทร.71.1ประกาศ TOR จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP30-05-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล