ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
231ศธ0518.03/บธ.บลจ/160ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน20-01-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
129งด. 169/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย14-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
130งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255919-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
131งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255919-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
132งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255919-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
179งด. 511/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4)26-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
248งด.675/60ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด23-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
96สม. 036/2558ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน09-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
164งด.๗๙๔/๕๙ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงฝ้าเพดานในห้องเรียน ๔๑๖ และฝ้าเพดานบริเวณหลังห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของสถาบันภาษา07-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
73งด.๑๕๓๙/๕๘ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน28-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง