ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 443 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1งด.1048/57ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ08-09-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
4ศธ 0518.09/พิเศษประกาศร่าง TOR การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร23-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
81พิเศษเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร23-09-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
3ศธ 0518.09/2.4ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ BARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA จำนวน 6 เครื่อง25-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
2ศธ 0518.09/3.1ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง29-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
7ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 255702-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
6ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร30-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
22กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง03-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.300/58ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์24-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
503762/2557งานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-326-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา