ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
69ศธ0518.09/พ.ทร.161.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น27-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
23ศธ 0518.14/นว23โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น02-03-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
32งด.827/58ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (ลิฟท์สำหรับคนโดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน) จำนวน 7 ชั้น 7 ประตู16-03-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
42ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255716-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
45ศธ0518.09/พ.ทร.150.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17-03-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
31ศธ0518.09/พ.ทร.๑๔๙.๑ประกาศร่าง TOR การจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)19-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
37ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงานจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 831-03-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
33งด.868/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร02-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
34งด.877/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช07-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
36ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงานจ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 808-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง