ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
67งด.1472/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น ๑18-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
70งด.1498/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช21-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
71งด.1496/58สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน25-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
72งด. ๑๕๑๗/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน26-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
73งด.๑๕๓๙/๕๘ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน28-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
74งด.1557/58ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒31-08-2015e-Biddingยกเลิกกองคลัง
75งด.1580/58ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ03-09-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
91งด. 1718/58ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง03-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
95งด.๑๖๕/๕๘การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)03-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
76ศธ ๐๕๑๘.๐๕/๒๙๘๖กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ08-09-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง