ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 443 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1งด.1048/57ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ08-09-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
2ศธ 0518.09/3.1ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง29-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
3ศธ 0518.09/2.4ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ BARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA จำนวน 6 เครื่อง25-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
4ศธ 0518.09/พิเศษประกาศร่าง TOR การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร23-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
6ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร30-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
7ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 255702-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
8งด.300/58ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์24-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
9งด.510/58ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ27-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
10กน4167/2557ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน03-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
11กน4168/2557ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน03-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา