ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 443 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
12ศธ 0518.09/75.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์23-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
13พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครสวรรน์ รุ่นที่ 606-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
1426/2558ประกาศ TORค่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่07-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
1526/2558ประกาศ TORค่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่07-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
1622/2558ร่างขอบเขตของงานค่าสวัสดิการอาหารและเครื่องดืมฯ07-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
17ศธ ๐๕๑๘.๐๙/พ.ทร.๘๔.๑ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)06-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
18งด.333/58ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร24-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
19ศธ 0518.09/86.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์21-01-2015e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
20ศธ 0518.09101.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง21-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
21ศธ 0518.09/พ.ทร.102.ประกาศ TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255720-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล