ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 403 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
32งด.827/58ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (ลิฟท์สำหรับคนโดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน) จำนวน 7 ชั้น 7 ประตู16-03-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
33งด.868/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร02-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
34งด.877/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช07-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
35งด.948/58จ้างปรับปรุงสระน้ำด้านคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 3 สระ23-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
36ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงานจ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 808-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
37ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงานจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 831-03-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
38ศธ 0518.30/บพ.124/58TOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)28-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
39ศธ 0518.03/บพ.123/58TOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก)28-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
40ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๗22-04-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
41ศธ 0519.09/75.7ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์06-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล