ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
42ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255716-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
43งด.324/58ซื้อสกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display ๑ หน่วย พร้อมติดตั้ง 01-12-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
44ศธ 0518.09/191.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์มพร้อมอุปกรณ์22-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
45ศธ0518.09/พ.ทร.150.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17-03-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
46งด.๑๑๗๑/๕๘ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน10-06-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
47ศธ0518.09/พ.ทร.108.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว27-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
4852/2558ประกาศTORโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
4951/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
503762/2557งานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-326-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
51งด.1274/58งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์03-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง