ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
82งด.1413/58 ร่างขอบเขคของงาน10-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
83พิเศษจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ (10)15-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
84งด.1818/58ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียรรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา23-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
85งด.๓๐/๒๕๕๙ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียร จังหวัดหนองบัวลำภู13-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
86งด.1757/57ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารวิทยาศาสตร์ (SCO)14-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
87พิเศษจ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน28-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
88พิเศษ/2558ประกาศ ร่างTOR โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา14-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
89พิเศษร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการศึกษาและดูงานในประเทศ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (หัวหมาก และรุ่นที่ 6 (วิทยาเขตบางนา)16-10-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
90งด.106/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ(ยิมเนเซี่ยม ๒)16-10-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
91งด. 1718/58ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง03-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง