ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1622/2558ร่างขอบเขตของงานค่าสวัสดิการอาหารและเครื่องดืมฯ07-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
4852/2558ประกาศTORโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
4951/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
503762/2557งานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-326-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
62กน.25/2558ร่างขอบเขตงาน TORจัดซื้อชุดวอร์ม06-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
65พิเศษ/2558ร่างขอบเขตงาน TORจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว10-08-2015e-Biddingยกเลิกกองกิจการนักศึกษา
68พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว10-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
88พิเศษ/2558ประกาศ ร่างTOR โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา14-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
103พิเศษ/2558ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง20-01-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
104งธ 4408/2558ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน16-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา