ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 403 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
68พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว10-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
88พิเศษ/2558ประกาศ ร่างTOR โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา14-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
103พิเศษ/2558ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง20-01-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
104งธ 4408/2558ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน16-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
105งบส.04/2559ร่างกำหนดขอบเขตงาน โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"การให้บริการนักศึกษาพิการ"22-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
119พิเศษ/59ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ11-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
150พิเศษ/2559 TOR โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้28-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
1582117/2559กำหนดขอบเขตงาน TOR โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "จุดเปลี่ยน:กิจการนักศึกษาฯ19-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
242กน3389/2559ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ28-12-2559e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
222ง.นศท.107/2559ขออนุมัติกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 18-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา