ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 403 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
296งธ7/2561ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อชุดวอร์ม,เสื้อแจ็กเก็ต,เสื้อโปโลเชิร์ต09-01-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
297งธ 155/2560ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น27-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
300กน396/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ14-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
301งน178.1/2560สัมมนาเชิงปฎิบัตการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระลลสาสนเทศแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ15-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
306งบส77/2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ18-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
307งบส94/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ07-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
308งธ54/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ01-06-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
309งธ41/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)26-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
2ศธ 0518.09/3.1ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง29-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
3ศธ 0518.09/2.4ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ BARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA จำนวน 6 เครื่อง25-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล