ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
306งบส77/2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ18-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
307งบส94/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ07-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
308งธ54/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ01-06-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
309งธ41/2561ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)26-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
2ศธ 0518.09/3.1ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง29-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
3ศธ 0518.09/2.4ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ BARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA จำนวน 6 เครื่อง25-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
4ศธ 0518.09/พิเศษประกาศร่าง TOR การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร23-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
6ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร30-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
7ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 255702-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
12ศธ 0518.09/75.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์23-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล