ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
373งด.280/64ประกาศร่างเอกสารฯ08-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.300/58ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์24-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
43งด.324/58ซื้อสกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display ๑ หน่วย พร้อมติดตั้ง 01-12-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
18งด.333/58ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร24-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
143งด.357/59ร่างขอบเขตของงานจัดจ้างค่าจัดดอกไม้ห้องที่ประทับ หน้าเวที ทางเสด็จ พวงมาลัยพระกร (รุ่นที่ 41)07-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
122งด.384/59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู8) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 225-03-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
352งด.471/64จ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (วข.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน28-01-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
141งด.496/59ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง18-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
9งด.510/58ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ27-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
332งด.569/2563จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง10-08-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง