ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 463 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
427-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
463-จัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ29-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
464-จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด29-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
77142ประกาศTORเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง16-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
37517/2564ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ ข อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น20-08-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
1382 มิถุนายน 2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความผูกพันและบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม"15-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
1582117/2559กำหนดขอบเขตงาน TOR โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "จุดเปลี่ยน:กิจการนักศึกษาฯ19-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
1622/2558ร่างขอบเขตของงานค่าสวัสดิการอาหารและเครื่องดืมฯ07-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
4442566จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๒๑ 09-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
1426/2558ประกาศ TORค่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่07-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา