ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
285งช 718/2559ขอบเขตของงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 12 เครื่อง23-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
240งด 453/60จ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน23-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
148งด. 11/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)08-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
178งด. 156/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช13-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
102งด. 166/59ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒03-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
129งด. 169/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย14-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
91งด. 1718/58ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง03-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
161งด. 181/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)15-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
154งด. 1943/2558ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง14-10-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
189งด. 2087/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง