ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
162งด. 2088/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
188งด. 2090/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
256งด. 43/2560ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน ๓ เครื่อง05-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
273งด. 44/2560ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่อมแซมคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 เครื่อง05-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
179งด. 511/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4)26-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
264งด. 64/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)07-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
183งด. 66/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)01-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
279งด. 739/60ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD รอบลานพ่อขุนฯ ลานคณะศึกษาศาสตร์ และลานคณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 11-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
165งด. 749/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน01-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
278งด. 751/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD ประตู 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008 และประตูเดินเท้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด08-06-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง