ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
142งด. 808/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)23-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
201งด. 859/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)28-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
198งด. 886/2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร21-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
277งด. 900/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง09-08-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
72งด. ๑๕๑๗/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน26-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
125งด. ๑๕๖๗/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม)20-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
230งด.0206/2560ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน TOR ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคารพิริยราม ชั้น 5 และชั้น 7-11 จำนวน 1 งาน13-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
1งด.1048/57ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ08-09-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
90งด.106/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ(ยิมเนเซี่ยม ๒)16-10-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
79งด.1070/57ร่างขอบเขตของงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ06-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง