ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
63งด.1249/58จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (แบบ มร.18)15-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
58งด.1262/58ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ๙ ชั้น ๑ หลัง22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
51งด.1274/58งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์03-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
59งด.1283/58ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น หลังใหม่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
60งด.1291/58เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ (ยิมเนเซี่ยม 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
82งด.1413/58 ร่างขอบเขคของงาน10-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
66งด.1463/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู8)17-08-2015คัดเลือกยกเลิกกองคลัง
67งด.1472/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น ๑18-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
71งด.1496/58สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน25-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
70งด.1498/58ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช21-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง