ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
74งด.1557/58ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒31-08-2015e-Biddingยกเลิกกองคลัง
75งด.1580/58ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ03-09-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
328งด.168/2563จ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี17-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
86งด.1757/57ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารวิทยาศาสตร์ (SCO)14-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
106งด.1816/58ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จ้างบริการดูแลเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง24-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
84งด.1818/58ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียรรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา23-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
97งด.184/2559ร่างขอบเขตของงาน08-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
461งด.190/63โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 103-12-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
186งด.20/60ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ 256012-10-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
294งด.25/61ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111-10-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง