ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
86งด.1757/57ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารวิทยาศาสตร์ (SCO)14-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
106งด.1816/58ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จ้างบริการดูแลเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง24-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
84งด.1818/58ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียรรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา23-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
97งด.184/2559ร่างขอบเขตของงาน08-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
186งด.20/60ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ 256012-10-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
294งด.25/61ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111-10-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
373งด.280/64ประกาศร่างเอกสารฯ08-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.300/58ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์24-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
43งด.324/58ซื้อสกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display ๑ หน่วย พร้อมติดตั้ง 01-12-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
18งด.333/58ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร24-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง