ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
318อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร30-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
336อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร23-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
355อว0601.17/พด.ทร.132.ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะหมึกพิมพ์และดรัม24-05-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
351อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร24-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
356อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร20-08-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
393อว0601.0102/งด.ร.223จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 14-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
419อว0601.0102/งด.ร.222คุณลักษณะเฉพาะฯ22-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
392อว0601.0102/งด.ร.208จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑06-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
453อว0601.0102/งด.ร.192จ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารวิทยบริการและบริหาร (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน02-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
382อว0601.0102/งด.ร.168ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 01-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง